Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 5: Phản ứng lên men của glucozo có đáp án

  • 421 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn:

netylic = 92/46 = 2 mol

C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

1…………………………….2               mol

Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là :

H = (1.180/300) .100% =60%


Câu 2:

Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn:

C6H12O−to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2   (1)

CO2 + Ca(OH)→ CaCO3 + H2O   (2)

Ta có: nCaCO3 = nCO2 = 40/100 = 0,4 mol

Theo pt (1) ta có:   nC6H12O6(ly thuyet) = (1/2).nCO2 = (1/2).0,4 = 0,2 mol

H = 75% ⇒ nC6H12O6(thuc te) = (0,2/75).100 = 0,267 mol  

   ⇒ m = 0,267.180 = 48g


Câu 3:

Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là

Xem đáp án

C6H12O−to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

Theo PTHH ta có:

nancoletylic = 2nglucozo = 2.360/180 = 4 mol

→ mancoletylic = 4.46=184g

Chọn A.


Câu 4:

Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 55,2g kết tủa trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92%.

Xem đáp án

C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2       (1)

CO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3 + H2O       (2)

Theo PTHH (2) ta có:

nCO2 = n↓ = 55,2/100 = 0,552 mol

Biết hiệu suất của phản ứng (1) là 92%. Vậy ta có:

nglucozo=12.nCO292=12.0,55292.100=0,3 mol

→ mglucozo = 0,3.180 = 54g

Chọn A.


Câu 5:

Cho 360gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được m g kết tuả trắng. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Tương tự bài 2, ta có:

nCO2=2.nglucozo100.80=2.360180100.80=3,2 mol

→ nCO2 = n↓ = 3,2 mol

→ m↓ = 3,2.100 = 320g

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận