Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 6. Axit tác dụng với kim loại có đáp án

  • 457 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hoà tan hết 25,2g kim loại R (hoá trị II) trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được 10,08 lit H2 (đktc). Xác định kim loại R.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

Kim loại R có hoá trị II Muối kim loại R là RCl2

PTHH: R + 2HCl → RCl2 + H2

           0,45                                0,45 mol

nH2=1,00822,4=0,45 molnR=0,45 molMà mR=25,2gMR=mRnR=25,20,45=56

Vậy kim loại R là Fe.


Câu 2:

Cho 10g một hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl, thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Xác định thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Xem đáp án

Ta thấy Cu là kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động hoá học Cu không tác dụng với axit HCl.

PTHH: Fe + HCl → FeCl2 + H2

        0,15 mol ←                 0,15 mol

Theo đề bài ta có:

nH2=3,3622,4=0,15 molnFe=0,15 molmFe=nFe.MFe=0,15.56=8,4g%Fe=8,410.100%=84%%Cu=100%-84%=16%


Câu 3:

Khi cho sắt tác dụng với H2SO4 đặc nóng thì ta thu được muối sắt (III) sunfat, khí SO2 và H2O. Phương trình phản ứng thể hiện quá trình trên là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Cho các kim loại được ghi bằng các chữ cái: A, B, C, D tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi trong bảng dưới đây:

Kim loại

Tác dụng của dung dịch HCl

A

Giải phóng hidro chậm

B

Giải phóng hidro nhanh, dung dịch nóng dần

C

Không có hiện tượng gì xảy ra

D

Giải phóng hidro rất nhanh, dung dịch nóng lên

Theo em nếu sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần, thì cách sắp xếp nào đúng trong các cách sắp xếp sau:

Xem đáp án

Kim loại cho tác dụng với HCl không có hiện tượng gì xảy ra Kim loại không tác dụng với HCl → C là kim loại yếu đứng sau Hidro.

Kim loại càng mạnh (càng hoạt động hóa học) khi tác dụng với HCl phản ứng xảy ra càng mãnh liệt, rõ ràng. (Khí thoát ra nhiều, dung dịch nóng lên).

→ Thứ tự kim loại hoạt động hóa học giảm dần là: D, B, A, C.

Chọn A.


Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong khoảng từ I đến III).

Xem đáp án

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

2/n <…...2 …………………………..mol

nFe phn ng=0,84.8556.100=0,01275

Vậy

nH2 = nFe pư = 0,01275 mol

VH2 = 0,01275.22,4 = 0,2856 mol

MM=mMnM=182n=9n (g/mpl)

Nếu n = 1 thì MM = 9 → loại

Nếu n = 2 thì MM = 18 → loại

Nếu n = 3 thì MM = 27 → M là kim loại Al

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Minh Đăng
19:33 - 28/08/2023

vd: Câu 1: Đáp án là A