Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 7. Axit tác dụng với bazơ có đáp án

  • 480 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cần bao nhiêu ml dung dịch KOH 1,5M để trung hoà 300ml dung dịch H2SO4 0,75M.

Xem đáp án

PTHH:

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

Theo đề bài, ta có:

nH2SO4 = 0,75.0.3 = 0,225 mol nKOH = 2.nH2SO4 =2.0,225 = 0,45 mol

VH2SO4=nH2SO4CMH2SO4=0,451,5=0,3 (lít)

Vậy cần 300 ml dung dịch KOH 1,5M để trung hoà dung dịch axit sunfuric.


Câu 2:

Để trung hoà 10ml dung dịch hỗn hợp axit gồm H2SO4 và HCl cần dùng 40ml dung dịch NaOH 0,5M. Mặt khác, lấy 100ml dung dịch axit đem trung hoà một lượng xút vừa đủ rồi cô cạn thì thu được 13,2g muối khan. Tính nồng độ mol/l của mỗi axit trong dung dịch ban đầu.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Hay: H+ + OH- → H2O

Gọi nồng độ của axit HCl và axit H2SO4 lần lượt là xM và yM.

Theo đề bài, ta tính được số mol NaOH dùng để trung hoà 10ml hỗn hợp axit là: nNaOH(1) = 0,5.0,04 = 0,02 mol

Phương trình 1:

nH+=nOH-x.0,01+y.0,01.2=0,02

Mặt khác, tổng khối lượng muối khan thu được khi trung hoà 100ml hỗn hợp axit là 13,2g.

Phương trình 2: mmuối = mNaCl + m x.0,1.58,5 + y.0,1.142 = 13,2

Giải hệ phương trình:

x.0,01+y.0,01.2=0,02x.0,1.58,5+y.0,1.142=13,2x=0,8y=0,6

Vậy nồng độ mol của axit HCl là 0,8M và của axit H2SO4 là 0,6M


Câu 3:

Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

Xem đáp án

Theo bài ta có:

nBa(OH)2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol

nHCl = 0,1.0,1 = 0,01 mol

Theo PTHH, ta có:

                        Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

Bđ…...................0,01 …..…0,01…………………….. mol

Pư……………….0,005……..0,01……0,005…………mol

Sau pư………….0,005……….0……….0,005………..mol

Vậy sau phản ứng bazo Ba(OH)2 còn dư → dd sau phản ứng có môi trường bazo

→ Làm quỳ tím hóa xanh.

Chọn A.


Câu 4:

Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

Xem đáp án

HCl trung hòa bazo KOH làm dd chuyển dần từ màu xanh sang không màu, đến khi HCl dư, dd lại chuyển từ không màu sang màu đỏ.

Chọn C.


Câu 5:

Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là:

Xem đáp án

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O        (1)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2        (2)

Theo bài ta có:

nKOH = 0,2.1 = 0,2 mol

nH2SO4 = 0,2.1 = 0,2 mol

Theo phương trình (1) ta có:

nKOH pư = 0,2 mol

nH2SO4 = 1/2 nKOH = 0,1 mol

nH2SO4 dư (1) = 0,2-0,1 = 0,1 mol

Theo phương trình (2) ta có:

nMg pư = nH2SO4 dư (1) = nH2 = 0,1 mol

→ VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 mol

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận