Bài tập

  • 402 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các nguyên tố phi kim có các tính chất sau:

(1) Tác dụng với kim loại cho muối.

(2) Tác dụng với hidro tạo thành hợp chất khí.

(3) Không tác dụng với phi kim khác.

Xem đáp án

D

(3) sai. Ví dụ: 4P + 5O2 to→ 2P2O5


Câu 2:

Cho các nguyên tố: cacbon, lưu huỳnh, nito, clo, brom, chì, mangan, thiếc.

Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố phi kim?

Xem đáp án

D

Chì, mangan, thiếc là các kim loại.


Câu 3:

Trong phản ứng: 4P + 5O2→ 2P2O5. P là

Xem đáp án

A

P là chất nhận oxi.


Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển đổi:

Phi kim (X1) → oxit axit (X2) → oxit axit (X3) → axit (X4) → muối sunfat tan (X5) → muối sunfat không tan (X6).

Công thức các chất: X1, X2, X3, X4, X5, X6 thích hợp lần lượt là

Xem đáp án

B

S + O2 to→ SO2

2SO2 + O2 to→ 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl


Câu 5:

Để chứng minh phản ứng giữa khí hidro và khí clo đã xảy ra người ta có thể kiểm chứng bằng

Xem đáp án

A

Khí HCl tan trong nước tạo ra dung dịch axit mạnh, làm quỳ tím ẩm hóa đỏ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận