Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 CHUYÊN ĐỀ V (Đề 1)

  • 713 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Từ CaC2, nước, các chất vô cơ khác cần cho phản ứng xem như có đủ. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế etyl axetat.

Xem đáp án

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

C2H2 + H2 to, xt→ C2H4

C2H4 + H2to, xt→ C2H5OH

C2H5OH + Omen giấm→ CH3COOH + H2O

C2H5OH + CH3COOH ⇋ CH3COOC2H5 + H2O

Viết mỗi phương trình 1 điểm.


Câu 2:

Khi phân tích 9,2 g một chất hữu cơ, người ta thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 g H2O.

a) Lập công thức đơn giản nhất.

b) Lập công thức phân tử, biết rằng ở đktc 1 lít hơi chất này cân nặng 2,054g.

c) Viết 2 công thức cấu tạo, trong đó công thức cấu tạo nào là của rượu etilic?

Xem đáp án

mC = (8,96 x 12)/22,4 = 4,8 gam; m= (10,8 x 2 )/18 = 1,2 gam

mO = 9,2 – 6 = 3,2 gam

nC : nH : n= 0,4 : 1,2 : 0,2 = 2 : 6 : 1

a) Công thức đơn giản nhất: C2H6O

b) Công thức phân tử: M = 2,054 x 22,4 = 46.

CTPT: C2H6O.

c) Công thức cấu tạo: CH– CH2 – OH (rượu etylic) và CH3 – O – CH3


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận