Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 18 (có đáp án) Nhôm (phần 2)

  • 2233 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH là:

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH là: Al


Câu 2:

Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong, do

Xem đáp án

Đáp án B

2Al + CaOH2 + 2H2O  CaAlO22 + 3H2


Câu 3:

Hợp chất nào dưới đây của nhôm tan nhiều trong nước?

Xem đáp án

Đáp án A

Hợp chất dưới đây của nhôm tan nhiều trong nước: AlCl3


Câu 4:

Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bôxit. Thành phần chính của quặng bôxit là:

Xem đáp án

Đáp án B

Thành phần chính của quặng bôxit là Al2O3


Câu 5:

Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng:

Xem đáp án

Đáp án C

Quặng Boxit: Al2O3.nH2O

Quặng Pirit(Pirit sắt): FeS2

Quặng Hematit: Fe2O3

Quặng Manhetit: Fe3O4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận