Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 25 (có đáp án) Tính chất của phi kim (phần 2)

  • 2611 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần:

Xem đáp án

Tính phi kim: P < O < F

Đáp án: B


Câu 2:

Hỗn hợp X gồm Zn, Mg và Fe. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl thu được 11,20 lít khí (đktc). Mặt khác, để tác dụng vừa hết m gam X cần 12,32 lít clo (đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp là

Xem đáp án

Gọi số mol của Zn, Mg và Fe lần lượt là x, y và z mol

TN1: tác dụng với dung dịch HCl tạo 0,5 mol khí H2

Hỗn hợp X gồm Zn, Mg và Fe. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl thu được 11,20 lít khí (đktc). Mặt (ảnh 1)

Hỗn hợp X gồm Zn, Mg và Fe. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl thu được 11,20 lít khí (đktc). Mặt (ảnh 2)

Đáp án: B


Câu 3:

X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố:

Xem đáp án

Gọi phi kim cần tìm là X

=> hợp chất hiđro của X là: XH3

Ta có: phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%

X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với hiđro Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro (ảnh 1)

Đáp án: B


Câu 5:

Hỗn hợp khí X gồm O2, CO2, Cl2SO2. Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua:

Xem đáp án

Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua dung dịch NaOH vì CO2 Cl2 và SO2 đều có phản ứng

Hỗn hợp khí X gồm O2, Cl2, CO2 SO2. Để thu được O2 tinh khiết người ta dẫn X qua: A. nước brom (ảnh 1)

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận