Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 29 (có đáp án): Axit cacbonic và muối cacbonat

  • 1975 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dãy các chất nào sau đây là muối axit

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Dãy gồm các muối đều tan trong nước là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Dãy gồm các chất bị phân hủy bởi nhiệt là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch

Xem đáp án

Đáp án D

Dung dịch K2CO3 không phản ứng với dung dịch Na2SO4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận