Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 30 (có đáp án) Silic công nghiệp silicat (phần 2)

  • 2098 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính khối lượng Na2CO3 cần dùng để sản xuất được 120 kg thủy tinh Na2O.CaO.6SiO2 với hiệu suất 90%?

Xem đáp án

6SiO2+CaCO3+Na2CO3Na2O.CaO.6SiO2+2CO2

                             106       →      478    gam

                              mNa2CO3  →   120    kg


Câu 2:

Để sản xuất 100 kg thủy tinh Na2O.CaO.6SiO2 cần dùng bao nhiêu kg natri cacbonat với hiệu suất của quá trình sản xuất là 100%?

Xem đáp án

6SiO2+CaCO3+Na2CO3Na2O.CaO.6SiO2+2CO2

                               106     → 478        gam

                                x        → 100         kg


Câu 4:

Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng

Xem đáp án

Cặp chất không xảy ra phản ứng là KOH và K2SiO3

Đáp án: D


Câu 5:

Silic đioxit SiO2 tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng, tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicat. SiO2 là

Xem đáp án

Tan được trong dung dịch kiềm => SiO2 là oxit axit

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận