Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 31 (có đáp án) Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Phần 2)

  • 2538 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

A là khí không màu mùi hắc, rất độc và nặng hơn không khí

Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng

+ A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi

+ 1 gam khí A chiếm thể tích 0,35 lít ở đktc

Xem đáp án

MA=mAnA=10,015625=64g/mol

- Tìm số mol nguyên tử S, O trong phân tử A

Cứ 1 mol phân tử A có:

Suy ra trong 1 phân tử A có 1S và 2O, công thức của A là SO2

Đáp án: C


Câu 2:

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 lần lượt là:

Xem đáp án

Chu kì 3 là chu kì nhỏ => có 8 nguyên tố

Chu kì 5 là chu kì lớn => có 18 nguyên tố

Đáp án: A


Câu 3:

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:

Xem đáp án

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 7 chu kì. Trong đó 3 chu kì nhỏ (chu kì 1, 2, 3) và 4 chu kì lớn (chu kì 4, 5, 6, 7).

Đáp án: D


Câu 4:

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử:

Xem đáp án

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là 6

Đáp án: C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Phát biểu C không đúng vì: Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận