Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 31 (có đáp án): Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1998 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là

Xem đáp án

Đáp án: D

Các nguyên tố C, N, O, F cùng thuộc chu kỳ 2; Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính phi kim của các nguyên tố tăng dần → Tính phi kim: C < N < O < F


Câu 2:

Trong 1 chu kỳ (trừ chu kì 1), đi từ trái sang phải tính chất của các nguyên tố biến đổi như sau

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần

Xem đáp án

Đáp án D

Các kim loại Li, Na, K, Rb thuộc cùng nhóm IA trong bảng tuần hoàn. Trong cùng một nhóm, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố tăng dần → Tính kim loại: Li < Na < K < Rb


Câu 4:

Cho các nguyên tố sau O, P, N. Hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần

Xem đáp án

Đáp án: C

Ta có:

P và N cùng thuộc nhóm VA, theo quy luật biến đổi xác định được tính phi kim của P < N.

O và N cùng thuộc chu kỳ 2, theo quy luật biến đổi xác định được tính phi kim của N < O.

Chiều tăng dần tính phi kim là: P < N < O.


Câu 5:

Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 12+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Xem đáp án

Đáp án: A

X có 3 lớp electron → X thuộc chu kỳ 3;

Lớp ngoài cùng của X có 2 electron → X thuộc nhóm II.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

7 tháng trước

Thu Tran

Bình luận


Bình luận