Trắc nghiệm bài 45 ( có đáp án ) Axit Axetic

  • 2061 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Axit axetic có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại trước H và với muối, bởi vì trong phân tử có chứa

Xem đáp án

Đáp án: D

Axit axetic có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại trước H và với muối, bởi vì trong phân tử có chứa nhóm –COOH.


Câu 2:

Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric làm xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là

Xem đáp án

Đáp án: C

PTHH: CH3COOH + C2H5-OH H2SO4,t0 CH3COOC2H5 + H2O

=> sản phẩm thu được là: etyl axetat

 


Câu 3:

Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Chất làm quỳ tím đổi màu là CH3COOH.

B, C và D không phải là axit => không làm quỳ chuyển đỏ


Câu 4:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ

Xem đáp án

Đáp án: C

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ 2-5%


Câu 5:

Cho các chất sau: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe. Số chất có thể tác dụng với dung dịch axit axetic là

Xem đáp án

Đáp án: D

Các chất có thể tác dụng với axit axetic là: ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

2CH3COOH + ZnO  CH3COO2Zn + H2O

CH3COOH + KOH  CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa + CO2 + H2O

2CH3COOH + Fe CH3COO2Fe + H2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận