Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 51 (có đáp án): Saccarozơ

  • 1465 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính chất vật lý của saccarozơ là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Saccarozơ tham gia phản ứng hóa học nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án B

Saccarozơ bị thủy phân khi có xúc tác axit vô cơ hoặc xúc tác enzim, đun nóng


Câu 3:

Khi đun nóng dung dịch đường saccarozơ có axit vô cơ xúc tác ta được dung dịch chứa

Xem đáp án


Câu 4:

Saccarozơ có những ứng dụng trong thực tế là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Đường mía là loại đường nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận