Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 52 (có đáp án): Tinh bột và xenlulozơ

  • 1539 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là đúng nhất

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Tinh bột, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Xem đáp án

Đáp án D

Tinh bột, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân

 


Câu 4:

Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ ta dùng

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân

Xem đáp án

Đáp án D

Glucozơ không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận