Trắc nghiệm bài 54 ( có đáp án) polime ( phần 2)

  • 1994 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Khái niệm đúng về polime là

Xem đáp án

Đáp án: D

Khái niệm đúng về polime là: Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành.


Câu 3:

Chất có phản ứng trùng hợp tạo nên PE là

Xem đáp án

Đáp án: C

Chất có phản ứng trùng hợp tạo nên PE là etilen

PTHH: nCH2=CH2  t°,xt (-CH2-CH2-)n


Câu 4:

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là

Xem đáp án

Đáp án: B

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là -C6H10O5-


Câu 5:

Tính chất chung của polime là

Xem đáp án

Đáp án: C

Tính chất chung của polime là : Chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận