Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài tập oxit axit tác dụng với bazo chọn lọc, có đáp án

  • 1131 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sục x mol CO2, với 0,12 mol ≤ x ≤ 0,26 mol , vào bình chứa 15 lit dd CaOH2 0,01 M thu được m gam kết tủa thì giá trị của m:

Xem đáp án

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Nếu nCO2 = x= 0,15 mol thì:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Chỉ tạo ra 1 muối CaCO3 và khối lượng kết tủa thu được là tối đa.

CaOH2+CO2CaCO3+H2O

0,15 0,15 mol

Nếu nCO2 max = x = 0,26 mol thì:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Tạo ra 2 muối CaCO3CaHCO32 và khi đó khối lượng kết tủa thu được là tối thiểu.

CO2+CaOH2CaCO3+H2O  1

x…..x…..x......mol

2CO2+CAOH2CaHCO32 2

2y…..y…..mol

Ta được hệ phương trình:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

nCaCO3 = x = 0,04 mol

⇒ m↓ = mCaCO3 = 0,04.100 = 4 gam

Vậy 4 ≤ m↓ ≤ 15

⇒ Chọn D.


Câu 2:

 Cho V lit CO2(đktc) hấp thu hoàn toàn bởi 2 lit dd BaOH2 0,015 M thu được 1,97 g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:

Xem đáp án

nBaOH2 = 0,15.2 = 0.03

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

VO2 lớn nhất cần dùng khi CO2 tạo kết tủa hết BaOH2và hòa tan một phần lượng kết tủa, khi đó 1 < T < 2.

CO2+BaOH2BaCO3+H2O 1

x…..x…0,01….mol

2CO2+BaOH2BaHCO32 2

2y……y……mol

nBaOH21=nBaSO3= x = 0.01 mol

nBaOH2 2=nBaOH2-nBaOH21

= y = 0,03 - 0,01 = 0,02 mol

⇒ nCO2=nCO21+nCO22

= x + 2y = 0,1 + 0,02.2 = 0,05 mol

VCO2 = 0,05.22,4=1,12 lit

⇒ Chọn A.


Câu 3:

Cho 4,48 lit CO2(đktc) vào 40 lit dd CaOH2 thu được 12 g kết tủa. Nồng độ của dd nước vôi là:

Xem đáp án

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp ánHóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

nCaCO3<NCO2 nên chứng tỏ CaOH2 tạo kết tủa hoàn toàn với CO2 và một phần kết tủa bị hòa tan ⇒ 1 < T < 2.

CO2+CaOH2CaCO3+H2O 1

x…….x………x…….mol

2CO2+CaOH2CaHCO32 2

2y……y……mol

nCaOH21=nCO21=nCaCO3

=x=0,12 mol

nCO22=nCO2-nCO21=2nCaOH22

=0,2-0,12=0,08 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp ánHóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn A.


Câu 4:

 Sục V lit khí CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lit dd nước vôi 0,01 M thu được 1 g kết tủa. Các giá trị của V là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Cho 0,448 lit khí CO2 (đktc) hấp thu 100 lm dd chứa hỗn hợp NaOH 0,06 M và BaOH2 0,12 M thu được m gam kết tủa, giá trị của m là:

Xem đáp án

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

nNaOH = 0,06.0,1 = 0,006 mol

nBaOH2 = 0,12.0,1= 0,012 mol

nOH = 0,006+0,012.2=0,03 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy tạo 2 muối CO22-HCO3-

CO2+OHHCO31

x……..x…………x………..mol

CO2+2OHCO32-+H2O2

y………2y………y………mol

Ta có hệ phương trình:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

nCO32-- = y = 0,01 mol

nBa2+>nCO32-nên nBaCO3=nCO32-

= 0,01 mol

mBaCO3 = m↓ = 0,01.197=1,97 g

⇒ Chọn D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận