Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài tập oxit bazơ tác dụng với axit chọn lọc, có đáp án

  • 2460 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho 2,8g hỗn hợp CuO, MgO,Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 50 ml dd H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m3oxit+mH2SO4=mmui+mH2O san pham

mmui=m3oxit+mH2SO4-mH2O san pham

nH2O san pham = nH2SO4 = 1.0,05 = 0,05 mol

mmuoi = 2,8 + 0,05.98 - 0,05.18 = 6,8g

⇒ Chọn C.


Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 3,61g hỗn hợp gồm ZnO, CuO, MgO và Fe2O3 cần 150 ml dd H2SO4 0,4M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được lượng muối sunfat là:

Xem đáp án

Tương tự bài 1, ta có:

m4oxit+mH2SO4=mmuoi+mH2O san pham

mmuoi=m4oxit+mH2SO4-mH2O san pham

mmuoi= 3,61+0,4.0,15.98-0,4.0,15.18

⇔ mmuoi = 8,41g

⇒ Chọn A.


Câu 4:

Cho 5g hỗn hợp bột oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe2O3,Fe3O4, MgO tác dụng vừa hết với 200ml dd HCl 0,4M thu được dd X. Lượng muối trong dd X là:

Xem đáp án

Ta có:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Tương tự bài 1, ta có:

m5oxit+mHCl=mmuoi+mH2O san pham

mmuoi=m5oxit+mHCl-mH2O san pham Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

mmuoi = 7,2g

⇒ Chọn C.


Câu 5:

Oxy hóa hoàn toàn a(g) hỗn hợp X (gồm Zn, Pb, Ni) được b(g) hỗn hợp 3 oxit Y (ZnO, PbO, NiO). Hòa tan b(g) Y trên trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được hỗn hợp muối khan có khối lượng (b + 55) gam. Khối lượng a(g) của hỗn hợp X ban đầu là:

Xem đáp án

Áp dụng tăng giảm khối lượng, ta thấy 1 nguyên tử O được thay thế bởi 2 nguyên tử Cl.

ZnO, PbO, NiO → ZnCl2,PbCl2,NiCl2

⇒ Từ 1 mol oxit ban đầu khối lượng muối sau phản ứng tăng là:

 m↑=m2Cl-mO = 2.35,5 - 16 = 55g

mhh ban dau=mFe3O4+mCu pư=,12.232+0,12.64+8,32=43,84g

Theo bài ra, ta có:

m↑ = mmuoi-mhhoxit = (b +55) - b = 55g

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒mX = mhhoxit ban dau-mO=b-16 = a

⇒ Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận