Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài tập xác định chất phản ứng, hoàn thành phương trình phản ứng hóa học chọn lọc, có đáp án

  • 1742 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho các dung dịch muối

NaCl, FeSO4,KHCO3,NH4Cl,K2S,Al2SO43,BaNO32

Chọn câu đúng :

Xem đáp án

Dung dịch tác dụng với HCl: KHCO3,K2S

Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: KHCO3

Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl

Dung dịch tác dụng với NaOH: FeSO4,Al2SO43,NH4Cl

⇒ Chọn D.


Câu 2:

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

 Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng sau: 

X+H2SO4đ,nFe2SO43+SO2+H2O

Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là:

Xem đáp án

X+H2SO4đ,nFe2SO43+SO2+H2O

Các chất X thỏa mãn phản ứng trên là: 

Fe,FeO,Fe3O4,FeOH2,FeSO4,FeS,FeS2

⇒ Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Là Tôi Buffalow
23:38 - 07/09/2023

câu 4: Đáp án là D