Trắc nghiệm Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ có đáp án (Vận dụng)

  • 2054 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Trong các phát biểu sau:

(1) Xenlulozơ tan được trong nước.

(2) Xenlulozơ tan trong benzen và ete.

(3) Xenlulozơ tan trong dung dịch axit sunfuric nóng.

(4) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế thuốc nổ.

(5) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế tơ axetat, tơ visco.

(6) Xenlulozơ trinitrat dùng để sản xuất tơ sợi.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án

Đáp án B

Trong số các phát biểu đã cho, có 3 phát biểu đúng là (3), (4) và (5).

(1) và (2) sai vì xenlulozơ không tan được trong nước kể cả khi đun nóng, không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen.

(3) đúng. Xenlulozơ bị thủy phân trong dung dịch axit sunfuric nóng thu được glucozơ.

(4), (5) đúng. Xenlulozơ là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói (cho xenlulozơ + HNO3/H2SO4 đặc), tơ axetat (tạo thành khi cho xenlulozơ tác dụng với (CH3CO)2O), tơ visco.

(6) sai vì xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh nên được dùng làm thuốc súng không khói. Xenlulozơ axetat mới được dùng để sản xuất tơ sợi.


Câu 3:

Cho các chất sau: tinh bột, glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Số chất không tham gia phản ứng tráng gương là:

Xem đáp án

Đáp án B

- Các chất không tham gia phản ứng tráng gương là: tinh bột, saccarozơ, xenlulozo.

=> có 3 chất.


Câu 4:

Cho m gam cacbohiđrat X phản ứng tráng bạc thu được a gam Ag. Đun nóng X trong dung dịch axit, sau đó cho hỗn hợp sau phản ứng tráng bạc thu được b gam Ag (b > a).Vậy X là chất nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án D

Glucozơ thì không bị thủy phân nên trong 2 môi trường có axit và không có axit lượng Ag thu được như nhau.

Saccarozơ cấu tạo từ glucozơ và fructozơ nên nếu k bị thủy phân thì sẽ không có pư tráng bạc.

Mantozơ cấu tạo từ glucozơ, có tính chất giống glucozơ, khi thủy phân môi trường H+ → 2 glu. Nên lượng Ag nhiều hơn khi môi trường không có H+


Câu 5:

Dung dịch chứa 3 gam glucozơ và 3,42 gam saccarozơ khi tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 sẽ được bao nhiêu gam bạc?

Xem đáp án

Đáp án D

Chỉ có glu phản ứng với AgNO3 còn saccarozo không phản ứng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

9 tháng trước

Quốc Hiệu Đoàn

Bình luận


Bình luận