Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 31 (có đáp án): Tiến hóa lớn

  • 1736 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

Xem đáp án

Đáp án A

Tiến hóa lớn có kết quả là hình thành các đơn vị trên loài, không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm, và diễn ra trong thời gian lịch sử dài.


Câu 2:

Nhận xét nào dưới đây về quá trình tiến hoá là không đúng

Xem đáp án

Đáp án A

A sai, Sự tiến hoá của các loài trong sinh giới đã diễn ra theo nhiều hướng, tốc độ khác nhau.


Câu 3:

Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự

Xem đáp án

Đáp án C

Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự: Chi → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới.


Câu 4:

Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự từ lớn đến nhỏ

Xem đáp án

Đáp án A

Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự: Giới → ngành → lớp → bộ→ họ → chi


Câu 5:

Trong việc giải thích nguồn gốc chung của các loài quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định:

Xem đáp án

Đáp án D

Từ một loài ban đầu, theo con đường phân li tính trạng hình thành nhiều nòi khác nhau rồi đến nhiều loài khác nhau. Trong quá trình tiến hóa có rất nhiều loài bị tiêu diệt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận