Trắc nghiệm Sinh học 12 (có đáp án): Di truyền ngoài nhân và tác động đa hiệu của gen

  • 940 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)?

Xem đáp án

Phép lai giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) là lai thuận nghịch, kiểu hình đời con luôn giống mẹ dù là lai thuận hay lai nghịch

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Gen di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) có thể được phát hiện bằng phép lai nào?

Xem đáp án

Phép lai giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) là lai thuận nghịch, kiểu hình đời con luôn giống mẹ dù là lai thuận hay lai nghịch.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đang xét

Xem đáp án

Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đang xét nằm ở tế bào chất.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Gen ngoài nhân được tìm thấy ở:

Xem đáp án

Gen ngoài nhân được tìm thấy ở ti thể, lục lạp và ADN vi khuẩn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Gen ngoài nhân được tìm thấy ở

Xem đáp án

Gen ngoài nhân được tìm thấy ở ti thể, lục lạp và ADN vi khuẩn

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận