Trắc nghiệm Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại có đáp án (Thông hiểu)

  • 2086 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án

Đáp án A

A đúng

B sai vì Li là kim loại nhẹ nhất có khối lượng riêng là 0,53g/cm3 < nước là 1g/cm3

C sai vì kim loại có thể có nhiều hóa trị như Fe hóa trị II và III trong các hợp chất

D sai vì ở điều kiện thường thì Hg là chất lỏng


Câu 2:

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B

B sai vì theo chiều giảm dần tính dẫn điện là: Ag > Cu > Au > Al > Fe nên Ag mới là kim loại dẫn điện tốt nhất


Câu 4:

Trong các kim loại sau: Mg, Al, Zn, Cu. Số kim loại đều tan trong dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nguội là :

Xem đáp án

Đáp án C

Cu không tan trong dung dịch HCl

Al không tan trong dung dịch H2SO4 đặc nguội

=> Số kim loại đều tan trong dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nguội là : Mg, Zn


Câu 5:

Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe sẽ khử ion kim loại theo thứ tự sau (ion đặt trước sẽ bị khử trước):

Xem đáp án

Đáp án A

Thứ tự khử: Fe khử Ag+, Cu2+ rồi đến Pb2+


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận