Dạng 1: Giới hạn vô cực của hàm số tại một điểm có đáp án

  • 84 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giới hạn  limx47x4 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có  limx47x4= limx47=7>0limx4x4=0x4x4<0.


Câu 2:

Giới hạn  limx43x4 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có  limx43x4=+ vì  limx43=3>0limx4x4=0x4x4>0.


Câu 3:

Giới hạn  limx3x2x3 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có  limx3x2x3= vì  limx3x2=1>0limx3x3=0x3x3<0.


Câu 4:

Tính giới hạn  limx32x1x32, ta thu được kết quả nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

 limx32x1x32=+ vì  limx32x1=5>0limx3x32=0x3x32>0

Câu 5:

Giới hạn  limx1x2+xx+13 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

 limx1x2+xx+13=limx1xx+1x+13=limx1xx+12=.

Vì  limx1x=1<0limx1x+12=0x1x+12>0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận