Dạng 1. Tính đạo hàm của một số hàm số sơ cấp cơ bản

  • 365 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đạo hàm của hàm số f(x) = ex tại điểm x0 = 0 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Ta có f'(x) = (ex)' = ex.

f'(0) = e0 = 1.


Câu 2:

Đạo hàm của hàm số f(x) = ln x tại điểm x0 = 17 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Ta có f'(x) = (ln x)' = 1x.

f'(17) = 117=7.


Câu 3:

Đạo hàm của hàm số f(x) = 2x tại điểm x0 = 4 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Ta có f'(x) = (2x)' = 2xln2.

f'(4) = 24ln2.


Câu 4:

Đạo hàm của hàm số f(x) = tanx tại điểm x0 = π3 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Ta có f'(x) = (tanx)' = 1cos2x.

f'π3=1cos2π3=114=4.


Câu 5:

Đạo hàm của hàm số f(x) = log4x tại điểm x0 = 9 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Ta có f'(x) = (log4x)' = 1xln4.

f'(9) = 19xln4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận