Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau có đáp án

  • 843 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

$-1:\frac{2}{5}=(-1).\frac{5}{2}=\frac{-5}{2}$;

$\frac{-5}{3}:\frac{4}{6}=\frac{-5}{3}.\frac{6}{4}=\frac{-5}{2}$.

Suy ra $(-1):\frac{2}{5}=$$\frac{-5}{3}:\frac{4}{6}$ $=\frac{-5}{2}$.

Do đó, $(-1):\frac{2}{5}$ và $\frac{-5}{3}:\frac{4}{6}$ lập thành một tỉ lệ thức.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 2:

Chọn câu sai. Nếu $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$, suy ra $\frac{c}{a}=\frac{d}{b}\ne \frac{b}{d}$.

 Vậy chọn đáp án C.


Câu 3:

Cho tỉ lệ thức $\frac{x}{3}=\frac{-2}{6}$. Giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có $\frac{x}{3}=\frac{-2}{6}$

Suy ra

x . 6 = (−2) . 3

x . 6 = −6

x = −1

Vậy x = −1.

Vậy chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho tỉ lệ thức 5 : x = (−4) : 8. Giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có 5 : x = (−4) : 8 nên $\frac{5}{x}=\frac{-4}{8}$.

Suy ra

x . (−4) = 5 . 8

x . (−4) = 40

x = 40 : (−4)

x = −10

Vậy x = −10.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 5:

Chọn câu sai. Từ đẳng thức −2x = 3y, ta có tỉ lệ thức:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Theo bài ra −2x = 3y. Suy ra $\frac{x}{y}=\frac{3}{-2}$ (tính chất tỉ lệ thức)

Nếu $\frac{x}{-2}=\frac{y}{3}$ thì $\frac{x}{y}=\frac{-2}{3}\ne \frac{3}{-2}$.

Do đó $\frac{x}{-2}=\frac{y}{3}$ là sai.

Vậy chọn đáp án C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Thanh Thanh

Bình luận


Bình luận

Bình Minh
20:12 - 04/01/2023

đáp án câu cuối là D, hệ thống tick A
??

minh pham
22:32 - 10/11/2023

chắc có nhầm lẫn