Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến có đáp án

  • 600 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các biểu thức sau, đâu là đơn thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu thức đại số 2x là đơn thức một biến x.

Biểu thức đại số 2xy không là đơn thức một biến x vì có cả biến y.

Biểu thức đại số x2 + 1 không phải là đơn thức vì có cả phép cộng.

Biểu thức đại số t2 + t không phải là đơn thức vì có cả phép cộng.

Ta chọn phương án A.


Câu 2:

Biểu thức biểu thị quãng đường ô tô chạy trong 2,5 (h), với vận tốc x km/h là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có công thức: S = v.t

Do đó quãng đường ô tô chạy trong 2,5 (h), với vận tốc x km/h là 2,5x (km).

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Chọn khẳng định sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 0 được gọi là đa thức không. Vậy đáp án B sai.


Câu 4:

Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đa thức x3 – 2x2 + 3 là đa thức một biến x.

Đa thức x2 + y + 1 không phải là đa thức một biến vì có cả biến y.

Đa thức xy + x2 – 3 không phải là đa thức một biến vì có cả biến y.

Đa thức xyz – yz + 3 không phải là đa thức một biến vì có cả biến y và z.

Ta chọn phương án B.


Câu 5:

Thu gọn đa thức P(x) = x2 + 2x2 + 6x + 2x – 3 ta được:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

P(x) = x2 + 2x2 + 6x + 2x – 3       

= (x2 + 2x2) + (6x + 2x) – 3

= (1 + 2)x2 + (6 + 2)x – 3

= 3x2 + 8x – 3

Vậy P(x) = 3x2 + 8x – 3.

Ta chọn phương án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận