Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án

  • 757 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 25. Hệ số tỉ lệ k của x đối với y là:            

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có: x = ky.

Suy ra \(k = \frac{x}{y} = \frac{5}{{25}} = \frac{1}{5}\).

Vậy số tỉ lệ \(k = \frac{1}{5}\).

Vậy chọn đáp án D.


Câu 2:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số 6. Hãy biểu diễn y theo x.             

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 6 nên ta có x = 6y.

Suy ra \(y = \frac{x}{{ - 6}} = \frac{{ - 1}}{6}x\).

Vậy biểu diễn y theo x là \[y = \frac{{ - 1}}{6}x\].

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k (k 0). Gọi x1; x2 là các giá trị của đại lượng x và y1; y2 là các giá trị của đại lượng y tương ứng, biết x1 = 2,5 thì y1 = 0,5. Hãy tính x2 khi y2 = 5.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k nên ta có \(\frac{{{x_1}}}{{{x_2}}} = \frac{{{y_1}}}{{{y_2}}}\).

Thay số \(\frac{{2,5}}{{{x_2}}} = \frac{{ - 0,5}}{5}\).

Suy ra \({x_2} = \frac{{2,5.5}}{{ - 0,5}} = - 25\).

Vậy \({x_2}\) = 25.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 25. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:            

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên y = kx.

Suy ra \[k = \frac{y}{x} = \frac{{25}}{5} = 5\].

Vậy hệ số tỉ lệ k của y đối với x là 5.

Chọn đáp án A.      

Câu 5:

Một công nhân làm được 20 sản phẩm trong 40 phút. Trong 60 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Gọi x (sản phẩm) là số sản phẩm người đó làm trong 60 phút (x Î*).

Vì số sản phẩm tỉ lệ thuận với thời gian làm sản phẩm nên ta có:  \[\frac{x}{{20}}\]= \[\frac{{60}}{{40}}\].

Suy ra x = \[\frac{{60}}{{40}}.20 = 30\] (thỏa mãn điều kiện).

Vậy trong 60 phút người đó làm được 30 sản phẩm.

Chọn đáp án B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tăng Bình Minh

hay

Bình luận


Bình luận

Tăng Bình Minh
20:34 - 08/02/2023

CÂU 2 BỊ LỖI