Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực (Nhận biết) có đáp án

  • 812 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số vô tỉ và số hữu tỉ là số thực.

Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số hữu tỉ. Do đó cũng là số thực.

Số thập phân vô hạn không tuần hoàn là số vô tỉ. Do đó cũng là số thực.

Vậy ta chọn phương án A.

Câu 2:

Số nào sau đây không phải là số thực:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các số 2, 2, π đều là số thực.

Ta chọn phương án D.


Câu 3:

|x| =

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có:

• |x| = x khi x > 0;

• |x| = –x khi x < 0;

• |x| = 0 khi x = 0.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 4:

Số đối của số 5 là số:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số đối của số 5 là số -5

Ta chọn phương án B.


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có:

23 suy ra C sai.

13 suy ra D sai.

2 suy ra A sai.

2suy ra B đúng.

Vậy ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận