Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Tam giác bằng nhau có đáp án

  • 321 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau. Tam giác nào bằng với tam giác ABC?

Cho hình vẽ sau. Tam giác nào bằng với tam giác ABC? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Xét ∆ABC và ∆AED, có:

AB = AE (gt)

BC = DE (gt)

AC = AD (gt)

Nên ∆ABC = ∆AED (c.c.c).

Vậy đáp án C đúng.


Câu 2:

Cho hình vẽ sau. Biết PM = PQ, . Hỏi tam giác nào bằng với tam giác MPN?

Cho hình vẽ sau. Biết PM = PQ, . Hỏi tam giác nào bằng với tam giác MPN? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hướng dẫn giải

Xét ∆MPN và ∆QPN, có:

PM = PQ (gt)

 MPN^=QPN^ (gt)

PN là cạnh chung

Nên ∆MPN = ∆QPN (c.g.c).

Vậy đáp án A đúng.


Câu 3:

Cho ∆ABC = ∆MNP. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hướng dẫn giải

Ta có: ∆ABC = ∆MNP Nên A^=M^ ; P^=C^ ; AB = MN; AC = MP; BC = NP

Nên đáp án A, C, D đúng, B sai.


Câu 4:

Cho ∆ABC = ∆DEF. Biết A^ = 23°. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hướng dẫn giải

Ta có: ∆ABC = ∆DEF nên (hai góc tương ứng)

Nên D^ = 23°


Câu 5:

Hai tam giác bằng nhau là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Hai tam giác có ba cặp cạnh, ba cặp góc tương ứng bằng nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận