Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Tập hợp R các số thực có đáp án

  • 732 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Số 0 không là số âm cũng không phải là số dương.

Vậy phát biểu “Số 0 là số thực dương” là sai.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ nên một số thực có thể là số hữu tỉ cũng có thể là số vô tỉ.


Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(I) Số thực dương lớn hơn số thực âm.

(II) Số 0 là số thực dương.

(III) Số thực dương là số tự nhiên.

(IV) Số nguyên âm là số thực.

Số phát biểu sai là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

(I) Số thực dương lớn hơn số thực âm. Đây là phát biểu đúng.

(II) Số 0 là số thực dương. Đây là phát biểu sai vì số 0 không là số thực dương cũng không là số thực âm.

(III) Số thực dương là số tự nhiên. Đây là phát biểu sai vì số thực dương có cả số hữu tỉ được viết dưới dạng số thập phân nhưng không phải là số tự nhiên.

(IV) Số nguyên âm là số thực. Đây là phát biểu đúng.

Vậy có hai phát biểu sai là (II) và (III).


Câu 4:

Chọn cách viết sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Ta có 2=1,4142135... viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ. Do đó 2không là số hữu tỉ.

Vậy cách viết 2 là sai.


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(I) Mỗi số thực đều được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

(II) Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số hữu tỉ.

(III) Các điểm biểu diễn số thực lấp đầy trục số.

(IV) Trục số cũng được gọi là trục số thực.

Các phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

(I) Mỗi số thực đều được biểu diễn bởi một điểm trên trục số. Đây là phát biểu đúng.

(II) Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số hữu tỉ. Đây là phát biểu sai. Ví dụ số 2 là số vô tỉ được biểu diễn trên trục số nhưng không phải là số hữu tỉ.

(III) Các điểm biểu diễn số thực lấp đầy trục số. Đây là phát biểu đúng.

(IV) Trục số cũng được gọi là trục số thực. Đây là phát biểu đúng.

Vậy có ba phát biểu đúng là (I), (III) và (IV).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tranduyquang
21:30 - 26/10/2022

câu 6 ảo như cứt chó mèo lợn gà vịt ngỗng hổ báo cáo chồn sư dê nai... vân vân mây mây

Ảnh đính kèm