Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Luỹ thừa của một số hữu tỉ ( Nhân biết) có đáp án

  • 919 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Luỹ thừa bậc 3 của (–3,5) được viết là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Luỹ thừa bậc 3 của (–3,5) là (–3,5)3.

Ta chọn phương án B.


Câu 2:

Viết phép tính 2,53.2,55 dưới dạng lũy thừa của 2,5 ta được:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có 2,53.2,55 = 2,53+5 = 2,58.

Ta chọn phương án B.


Câu 3:

Tính 226 ta được:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có: 226 = (–2)2.6 = (–2)12.

Ta chọn phương án D.


Câu 4:

Thực hiện phép tính 127:123 ta được:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có 127:123=1273=124

Ta chọn phương án C.


Câu 5:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có: 233=2.2.23.3.3=2333

Ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận