Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 965 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án A là định nghĩa của lũy thừa của một số hữu tỉ nên A đúng.

Ta có: x0 = 1 (x ≠ 0) nên x0 = 0 (x ≠ 0) sai.

Ta quy ước: x1 = x, 1n = 1 (n ℕ) nên C và D đúng.


Câu 2:

Khi viết lũy thừa bậc n của phân số ab . Cách viết đúng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi viết lũy thừa bậc n của phân số ab, ta phải viết abtrong dấu ( ), tức là: abn.


Câu 3:

Công thức nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: xn . xm = xn.m (m, n ) là công thức sai vì xn . xm = xn+m (m, n ).


Câu 4:

Tính 124

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

124=12121212=11112222=116


Câu 5:

Kết quả của phép tính 122123  dưới dạng một lũy thừa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

122123=122+3=125


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận