Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ có đáp án

  • 845 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lũy thừa bậc n (n n > 1) của một số hữu tỉ x được kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu xn với n *.


Câu 2:

Giá trị của x1 bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Ta có: xn là tích của n thừa số x nên quy ước x1 = x.


Câu 3:

Tích (− 3) . (− 3) . (− 3) . (− 3) viết dưới dạng lũy thừa là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Dạng lũy thừa của (− 3) . (− 3) . (− 3) . (− 3) viết là (− 3)4.


Câu 4:

Giá trị của  233 bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Ta có:  233 = 23. 23. 23

2.2.23.3.3 = 827= 827

Câu 5:

So sánh  2292 và  292.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:  292 =  29. 29= 2 .  29 . 9 =  2292.

Vậy  2292 =  292.

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

HUY MAI TIEN

Bình luận


Bình luận

Ngô Thị Luyến
20:37 - 22/06/2023

như beautiful