Dạng 1. So sánh các góc trong một tam giác

  • 214 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 7 cm, BC = 5 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Cho tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 7 cm, BC = 5 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 7 cm, BC = 5 cm nên AB < BC < AC.

Mà góc C, A, B lần lượt đối diện với các cạnh AB, BC, AC.

Do đó C^<A^<B^ (góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn).


Câu 2:

Cho tam giác như hình vẽ dưới đây

Cho tam giác như hình vẽ dưới đây.    Góc lớn nhất là  A. góc đối diện của cạnh 4 cm; (ảnh 1)

Góc lớn nhất là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Xét tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 7 cm, 4 cm, 9 cm

Do 4 < 7 < 9 nên góc lớn nhất là góc đối diện của cạnh 9 cm (góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn).


Câu 3:

Cho tam giác DEF có DE = 5 cm, DF = 13 cm và EF = 10 cm. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Cho tam giác DEF có DE = 5 cm, DF = 13 cm và EF = 10 cm. Khẳng định nào sau đây là sai? (ảnh 1)

Tam giác DEF có DE = 5 cm, DF = 13 cm và EF = 10 cm nên DF > EF > DE

Mà góc E, D, F lần lượt đối diện với các cạnh DF, EF, DE.

Do đó E^>D^>F^ (góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn).

Suy ra góc E lớn nhấtE^>D^,F^<D^.  Do đó A, B, C là đúng và D là sai.


Câu 4:

Cho tam giác có AB + AC = 10 cm và AB – AC = 4 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Xét ∆ABC có AB + AC = 10 cm và AB – AC = 4 cm.

Suy ra AB = (10 + 4) : 2 = 7 (cm), AC = 10 – 7 = 3 (cm).

Nên ∆ABC có AB = 7 cm, AC = 3 cm nên AB > AC

Mà góc C, B lần lượt đối diện với AB, AC nên C^>B^ (góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn).


Câu 5:

Cho tam giác ABC BC = 4 cm, độ dài cạnh AB lớn hơn cạnh BC là 7 cm và AC = 2BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Cho tam giác ABC có BC = 4 cm, độ dài cạnh AB lớn hơn cạnh BC là 7 cm và AC = 2BC. Khẳng định nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Ta có AC = 2BC và BC = 4 cm nên AC = 2 . 4 = 8 (cm);

          AB = BC + 7 = 4 + 7 = 11 (cm).

Vậy ∆ABC có AB = 11 cm, BC = 4 cm và AC = 8 cm.

Do AB > AC > BC (vì 11 > 8 > 4) và góc C, B, A lần lượt đối diện với cạnh AB, AC, BC

Do đó C^>B^>A^ (góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận