Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Định lí có đáp án

  • 390 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Định lí thường được phát biểu dưới dạng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Định lí thường được phát biểu dưới dạng “Nếu … thì …”.

Giả thiết

\[a \bot c,\;b \bot c\]

Kết luận

a // b


Câu 2:

Phát biểu định lý sau thành lời:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.


Câu 3:

Định lí: “Nếu hai đường thẳng song song cùng cắt đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau”. Giả thiết của định lí là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Giả thiết của định lí trên là \[a//b;\;c\, \cap \,a = \left\{ M \right\};\;c\, \cap b = \left\{ N \right\}\].


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giả thiết của định lí là phần cho biết. Kết luận của định lí là điều suy ra.


Câu 5:

Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp để được định lí đúng.

Nếu … thì \[NA = NB = \frac{1}{2}AB\].

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nếu N là trung điểm của AB thì \[NA = NB = \frac{1}{2}AB\].


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

VnPu.myloveH

Bình luận


Bình luận