Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ có đáp án

  • 744 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền cụm từ thích hợp vào dấu “…”: Các số thập phân vô hạn tuần hoàn có tính chất: trong phần thập phân, bắt đầu từ một hàng nào đó, có một chữ số hay một cụm chữ số liền nhau xuất hiện…

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tính chất của các số thập phân vô hạn tuần hoàn là: trong phần thập phân, bắt đầu từ một hàng nào đó, có một chữ số hay một cụm chữ số liền nhau xuất hiện liên tiếp mãi.


Câu 2:

Dạng viết gọn của 0,2333… là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta thấy trong hàng thập phân của số 0,2333… có chữ số 3 xuất hiện liên tiếp mãi bắt đầu từ hàng trăm nên số 3 là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,2333… và số thập phân đó được viết gọn là 0,2(3).

Vậy 0,2333 = 0,2(3).


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sử dụng máy tính cầm tay thực hiện các phép chia;

Ta có: 10 : 3 = 3.333… = 3,(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn; suy ra A sai;

4 : 3 = 1,333… = 1,(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn; suy ra B sai;

63 : 15 = 4,2 là số thập phân hữu hạn; suy ra C sai;

11 : 18 = 0,6111… = 0,6(1) là số thập phân vô hạn tuần hoàn; suy ra D đúng.


Câu 4:

Phân số tối giản của số thập phân hữu hạn 7,4 được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: \(7,4{\rm{ = }}\frac{{74}}{{10}}{\rm{ = }}\frac{{32}}{5}.\)

Vậy phân số tối giản của số thập phân hữu hạn 7,4 được viết là: \(\frac{{32}}{5}.\)


Câu 5:

Hoàn thành nhận xét sau: Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi ….

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Duy Quang
10:16 - 10/09/2022

chươi

Ảnh đính kèm

Phan Thanh Tú
21:16 - 23/10/2023

hay đấy

Phan Thanh Tú
12:54 - 25/10/2023

bài 1 mình làm sai rồi