Trắc nghiệm Toán 7 Bài 8. Đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án (Nhận biết)

  • 957 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi y=3x với ta nói:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=3x thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 3.


Câu 2:

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 3 thì y = 4. Tìm hệ số tỉ lệ.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên hệ số tỉ lệ bằng: x . y = 3 . 4 = 12.

Vậy hệ số tỉ lệ là 12.


Câu 3:

Khi xy = 5, ta nói:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức xy = 5 thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 5.


Câu 4:

Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a (a ≠ 0). Với mỗi giá trị x1, x2, … khác 0 của x, ta có một giá trị tương ứng y1, y2, … của y. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. Với mỗi giá trị x1, x2, … khác 0 của x, ta có một giá trị tương ứng y1, y2, … của y. Khi đó: x1y1 = x2y2 = … = a.


Câu 5:

Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. Với mỗi giá trị x1, x2 khác 0 của x, ta có một giá trị tương ứng y1, y2 của y. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. Với mỗi giá trị x1, x2 khác 0 của x, ta có một giá trị tương ứng y1, y2 của y. Khi đó x1x2=y2y1;


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận