Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác (Nhận biết) có đáp án

  • 729 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định sai

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các khẳng định đúng là:

- Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn;

- Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn;

- Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại;

Khẳng định sai là: Trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh nhỏ nhất.

Vì trong tam giác tù (góc tù là góc lớn nhất) cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.


Câu 2:

Cho tam giác ABC có AB < AC. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong tam giác ABC có: AB < AC (giả thiết)

Do đó: C^<B^.


Câu 3:

Cho tam giác MNP có M^=80° N^=50°. So sánh NP và MP đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong tam giác MNP có: M^=80° N^=50° (giả thiết)

Nên M^>N^

Do đó NP > MP.


Câu 4:

Cho tam giác ABC. Bất đẳng thức nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại và hiệu độ dài hai cạnh bất kì nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

Do đó tam giác ABC có BC – AC > AB là bất đẳng thức sai.


Câu 5:

Cho tam giác HIK vuông tại H. Cạnh lớn nhất trong tam giác HIK là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất.

Tam HIK vuông tại H (giả thiết) nên cạnh huyền IK là cạnh lớn nhất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận