Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài tập cuối chương 7 (Nhận biết) có đáp án

  • 674 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC dưới đây (hình vẽ).

Cho tam giác ABC dưới đây (hình vẽ).    Tam giác ABC được gọi là (ảnh 1)

Tam giác ABC được gọi là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tam giác ABC trên hình có ba góc cùng nhọn nên được gọi là tam giác nhọn.


Câu 2:

Cho tam giác ABC có AB < AC. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong tam giác ABC có: AB < AC (giả thiết)

Do đó: C^<B^.


Câu 3:

Cho ∆ABC = ∆MNP. Khẳng định nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

∆ABC = ∆MNP nên:

A^=M^ ; B^=N^; C^=P^ (các góc tương ứng bằng nhau)

AB = MN; BC = NP; AC = MP (các cạnh tương ứng bằng nhau)

Vậy AB = MP là khẳng định sai.


Câu 4:

Cho tam giác ABC và DEH trong hình dưới đây.

Cho tam giác ABC và DEH trong hình dưới đây.  Khẳng định đúng là (ảnh 1)

Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai tam giác ABC và HDE có:

AB = HD

BC = DE

AC = HE

(Khi đó A và H (B và D; C và E) là hai đỉnh tương ứng)

Vậy ∆ABC = ∆HDE (c.c.c).


Câu 5:

Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D, có AB = DE. Cần thêm điều kiện gì để ∆ABC = ∆DEF theo trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D, có AB = DE (cạnh góc vuông)

Nên để ∆ABC = ∆DEF theo trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề cần thêm điều kiện B^=E^ (do góc B là góc nhọn kề với cạnh AB; góc E là góc nhọn kề với cạnh DE).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận