Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số có đáp án (Nhận biết)

  • 401 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức số?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

- Biểu thức gồm các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa gọi là biểu thức số.

- Biểu thức gồm các số và các chữ (đại diện cho số) được nối với nhau bởi các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa gọi là biểu thức đại số.

Do đó :

Biểu thức x + 1 là biểu thức đại số (vì chứa cả biến số x) nên A sai.

Biểu thức x2 – y2 là biểu thức đại số (vì chứa cả biến số x và y) nên C sai.

Biểu thức 3 . 4 + 5 là biểu thức số vì biểu thức chỉ chứa số nên B đúng.

Biểu thức 2x là biểu thức đại số (vì chứa cả biến số x) nên D sai.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 2:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là biểu thức đại số?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Biểu thức gồm các số và các chữ (đại diện cho số) được nối với nhau bởi các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa gọi là biểu thức đại số.

Biểu thức 32 − 4 là biểu thức chứa các số nên là biểu thức số và cũng là biểu thức đại số.

Biểu thức x – 6 + y là biểu thức chứa số 6 và hai biến số x, y được nối với nhau bởi dấu các kí hiệu phép cộng, trừ nên là biểu thức đại số.

Biểu thức x2 + x là biểu thức chứa biến số x nên là biểu thức đại số.

Biểu thức \(\frac{1}{x} + x + 1\) có chứa biến x ở phép chia \(\frac{1}{x}\) nên đây không phải là biểu thức đại số.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 3:

Cho biểu thức đại số: xy(a + b) – x2 + a (a, b là các số đã biết).

Có tất cả bao nhiêu biến số trong biểu thức đại số trên.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Biểu thức đại số: xy(a + b) – x2 + a

Theo bài ra a, b là các số đã biết nên a, b không phải là các biến số.

Vì x, y là các chữ (đại diện các số chưa biết giá trị) nên x, y là các biến số.

Do đó biểu thức trên có tất cả 2 biến số là x và y.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Biểu thức đại số biểu thị tổng của 3x2 và 4y là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Biểu thức 3x2 – 4y là hiệu của 3x2 và 4y;

Biểu thức 3x2. 4y là tích của 3x2 và 4y;

Biểu thức (3x2) : (4y) là thương của 3x2 và 4y;

Biểu thức 3x2 + 4y là tổng của 3x2 và 4y.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Cho phát biểu: “Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến, ta … các giá trị cho trước đó … rồi thực hiện các phép tính”.

Các chỗ trống cần điền lần lượt là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có phát biểu hoàn chỉnh như sau: “Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính”.

Vậy ta chọn phương án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận