Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 876 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho ba đa thức A, B, C khác đa thức 0. Công thức nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Với ba đa thức ba đa thức A, B, C (C ≠ 0) ta có:

(A + B) : C = A : C + B : C.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Cho phép nhân (x – 4)(–x2 +1) = x(–x2 +1) + m(–x2 +1) . Giá trị của m là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có: (x 4)(x2 +1) = x(x2 +1) − 4(x2 +1)

Do đó m = –4.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Cho các khẳng định sau:

(I) A(x) = (–x2 – x)(1 + 3x)

             = –x2(1 + 3x) – x(1 + 3x)

(II) A(x) = (–x2 – x)(1 + 3x)

               = 1 . (–x2 – x) – 3x(–x2 – x)

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có A(x) = (–x2 – x)(1 + 3x)

                  = –x2(1 + 3x) – x(1 + 3x)

Do đó (I) đúng.

Mặt khác A(x) = (–x2 – x)(1 + 3x)

                         = 1 . (–x2 – x) + 3x(–x2 – x)

Do đó (II) sai.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 4:

Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có:

2x(x – 1)(x2 + 1)

= (2x . x 2x . 1)(x2 + 1)

= (2x2 − 2x) (x2 + 1)

= (2x2 + 2x) (x2 + 1)

Do đó phương án A, B đúng.

Ta cũng có:

2x(x – 1)(x2 + 1)

= 2x(x2 + 1)(x – 1)

= (2x . x2 + 2x . 1)(x – 1)

= – (2x3 + 2x)(x − 1)

= (2x3 2x)(x – 1)

Do đó phương án C đúng, D sai.

Vậy ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận