Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 4 có đáp án

  • 736 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Góc ngoài của tam giác là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc trong của tam giác và bằng tổng hai góc trong không kề với nó.


Câu 2:

Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác là:

Nếu 3 cạnh của tam giác này bằng 3 cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.


Câu 3:

Tổng ba góc ngoài (mỗi đỉnh của tam giác ta chỉ lấy một góc) của một tam giác bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Do đó tổng 3 góc ngoài tam giác bằng 2 lần tổng 3 góc trong tam giác.

Mà tổng 3 góc trong tam giác là 180°

Nên tổng ba góc ngoài của một tam giác bằng 360°.


Câu 4:

Cho \(\Delta ABC\) (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) bằng một tam giác có ba đỉnh là H, I, K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác, biết rằng AB = IK, BC = KH.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

AB = IK ⇒ đỉnh tương ứng của B là I hoặc K. (1)

BC = KH ⇒ đỉnh tương ứng của B là K hoặc H. (2)

Từ (1) và (2) ⇒ đỉnh tương ứng của B là K.

Do đó đỉnh tương ứng của A là I, đỉnh tương ứng của C là H.

⇒ \[\Delta ABC = \Delta IKH\].


Câu 5:

Cho \[\Delta ABC = \Delta MNP\]. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì \[\Delta ABC = \Delta MNP\] nên

\(\widehat B = \widehat N\); \(\widehat P = \widehat C\) (các góc tương ứng bằng nhau).

BC = NP (2 cạnh tương ứng bằng nhau)

Vậy BC = MP là khẳng định sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận