Bài tập CO khử oxit kim loại chọn lọc, có đáp án

  • 1717 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho luồng khí COdư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là :

Xem đáp án

CO khử được các oxit của kim loại đứng sau Al. Suy ra MgO không bị khử.

Hỗn hợp rắn sau phản ứng là: Cu, Fe, Zn, MgO.

⇒ Chọn C.


Câu 3:

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án

Al2O3không tác dụng với CO.

Khối lượng chất rắn giảm là khối lượng O trong CuO.

mO/CuO=mOxit-mran

= 9,1 - 8,3 = 0,8g

nO/CuO=nCuO = 0,8/16 = 0,05 mol

mCuO= 0,05.80 = 4g

⇒ Chọn D.


Câu 4:

Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là:

Xem đáp án

CO → CO2

H2H2O

Mà khối lượng rắn giảm chính là khối lượng O vào CO và H2.

⇒ nO/Oxit=nCO+H2

= 0,32/16 = 0,02 mol

VCO+H2 = 0,02.22,4 = 0,448 lit

⇒ Chọn D.


Câu 5:

Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3(ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch CaOH2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là

Xem đáp án

CO tác dụng với hỗn hợp oxit dư thu được khí X là CO2.

CO2tác dụng với CaOH2 dư thu được muối duy nhất là kết tủa CaCO3

nCO2= nNaCO3= 4/100 = 0,04 mol

⇒ nCO = nCO2= 0,04 mol

⇒ VCO = 0,04.224 = 0,896 lit

⇒ Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận