Bài tập Kim loại tác dụng với nước chọn lọc, có đáp án

  • 1698 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và thoát ra 0,12 mol H2. Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần trung hòa dung dịch Y là

Xem đáp án

Quy đổi 2 kim loại kiềm là 1 kim loại trung bình M. Khi đó:
Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Ta thấy:

nM¯OH= 2nH2= 2.0,12 = 0,24 mol

nH2SO412.nMOH = 1/2 . 0,24 = 0,12 mol

VH2SO4= 0,12/2 = 0,06 lit = 60ml

⇒ Chọn B.


Câu 3:

Cho 8,5g hỗn hợp Na và K tác dụng với nước thu được 3,36l khí hiđro (đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch Fe2SO43 thu được m(g) kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Quy đổi 2 kim loại kiềm Na và K là 1 kim loại trung bình M . Khi đó:

2M¯+2H2O2M¯ OH + H2    16M¯OH+Fe2SO433M¯2SO4+2FeOH3  (2)

Theo bài ta có: nH2=3,3622,4=0,15mol

nM¯OH=2.nH2=2.0,15=0,3molnFe(OH)3=13nM¯OH=13.0,3=0,1mol

m=mFe(OH)3=0,1.107=10,7gam

⇒ Chọn C.


Câu 4:

Cho 0,6 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IA tác dụng hết với H2O (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là: (cho Li = 7, Na= 23, K = 39; Ca = 40)

Xem đáp án

nH2=0,67222,4=0,03mol

Vì cả 2 kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp, cùng là kim loại nhóm IA nên ta quy đổi 2 kim loại thành 1 kim loại trung bình là M¯, ta có phương trình:

2M¯  + 2H2O  2M¯OH  + H2

 nkim loi =2.nH2= 0,06 mol

M¯=0,60,06=10 g/mol

2 kim loại cần tìm là Li và Na.

⇒ Chọn A.


Câu 5:

Cho 1,77g hỗn hợp Ca và Ba tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 2,45g hỗn hợp 2 bazơ CaOH2 và BaOH2. Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc là

Xem đáp án

Ca + 2H2O → CaOH2H2

x……...………x…........x.....mol

Ba + 2H2O→ BaOH2H2

y………….....y…….......y   mol

Giải hệ phương trình:

nH2= x+y = 0,02 mol

VH2= 0,02.22,4 = 0,448 lit

⇒ Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận