Bài tập Phản ứng tráng gương của glucozơ chọn lọc, có đáp án

  • 1796 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đung nóng dung dịch chứa 9 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy Ag tách ra. Tính khối lượng Ag thu được.

Xem đáp án

nglucozo= 9/180 = 0,05 mol

nAg= 2nglucozo = 0,1 mol

mAg= 10,8g

⇒ Chọn A.


Câu 2:

Đun nóng dd chứa 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là:

Xem đáp án

nAg toida=2nglucozo=2.36180=0,4mol

mAg toida=43,2g

⇒ Chọn D.

 


Câu 3:

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g  Ag .giá trị m là:

Xem đáp án

nglucozo=12.nAg=12.32,4108=0,15molmglucozo=0,15.180=27g

⇒ Chọn C.

 


Câu 4:

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag  giá trị m là (H= 75%):

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phương trình hóa học:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2to

CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

Theo bài ta có: nAg=16,2108 = 0,15 mol

Vì H = 75% nên ta có:

nglucozo=0,150,75.12=0,1mol

⇒ mglucozơ= 0,1.180 = 18 gam


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận