Bài tập: Tỉ lệ thức

  • 645 lượt xem

  • 21 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong số năm số sau: 5,25,125,625,3125

Xem đáp án »

Từ bốn trong năm số đã cho ta lâp được ba đẳng thức sau 

5.3125=25.625(1);25.3125=125.625(2);5.625=25.125(3)

Từ mỗi đẳng thức trên ta có thể lập được 4 tỉ lệ thức. Chẳng hạn từ đẳng thức (1)ta lập được 4 tỉ lệ thức sau:

5625=253125;525=6253125;3125625=255;6255=312525;

Làm tương tự với 2 đẳng thức còn lại, ta có được tất cả 12 tỉ lệ thức.


Câu 2:

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong số năm số sau: 2;6;18;54;162

Xem đáp án »

Từ bốn trong năm số đã cho ta lâp được ba đẳng thức sau: 2.162=6.54(1);6.162=18.54(2);2.54=6.18(3)

Từ mỗi đẳng thức trên ta có thể lập được 4 tỉ lệ thức. Chẳng hạn từ đẳng thức (1)ta lập được 4 tỉ lệ thức sau:

26=54162;254=6162;1626=542;16254=62;

Làm tương tự với 2 đẳng thức còn lại, ta có được tất cả 12 tỉ lệ thức.


Câu 4:

Bộ bốn số nào dưới đây có thể lập thành một tỉ lệ thức:18;56;4,5  31,5

Xem đáp án »

Xét từng cặp tích :

18.564,5.31,518.(4,5)56.31,518.31,556.(4,5)Bốn số đã cho không lập thành một tỉ lệ thức.


Câu 12:

Cho tỉ lệ thức 3x+5yx2y=14. Tính tỉ số xy

Xem đáp án »

3x+5yx2y=1443x+5y=x2y11x=22yxy=2211=2Vay xy=-2


Câu 15:

Cho ti lệ thức a3a+3=b6b+6. Chứng minh ab=12(a3;b6)

Xem đáp án »

Từ tỉ lệ thức a3a+3=b6b+6,ta có:

a3b+6=a+3b6ab+6a3b18=ab6a+3b1812a=6bab=12(dpcm)


Câu 16:

Cho tỉ lệ thức: ab=cd. Chứng minh đẳng thức sau: 5a+3b3a7b=5c+3d3c7d

Xem đáp án »

Đặt ab=cd=k(kR)a=k.b;c=k.d

Ta có: 5a+3b3a7b=5kb+3b3kb7b=b5k+3b3k7=5k+33k7(1)5c+3d3c7d=5kd+3d3kd7d=d5k+3d3k7=5k+33k7(2)

Từ (1), (2) => đpcm


Câu 21:

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?

213:7  314:13

Xem đáp án »

 Hai tỉ số này khác nhau nên chúng không lập thành tỉ lệ thức 

 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận