Bài tập Toán 7 chương 1: Từ vuông góc đến song song

  • 1512 lượt xem

  • 16 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Trong hình vẽ bên, MN PN, aMN^=MNb^ = 40°, và NPc^ = 50°. Chứng minh ba đường thẳng Ma, Nb và Pc song song với nhau

Xem đáp án »

Ta có: aMN^=MNb^ = 40° => Ma // Nb. (1)

Vì MN NP nên MNP^=90°=>bNP^ = 90° - 40° - 50°.

NPc^=50°=>bNP^=NPc^ => Nb// Pc.         (2)

Từ (1) và (2) suy ra ĐPCM


Câu 11:

a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho b // ac // a;

b) Vẽ đường thẳng d sao cho db;

c) Tại sao da và dc

Xem đáp án »

 a) + b) Vẽ hình

c) da  db và a // b.

• Ta có: b // a và c // a nên c // b

• dc vì db và c // b


Câu 12:

Cho hình 1, biết:  aPQ;  bPQ N^=750.

Tính số đo x của góc M

Xem đáp án »

Ta có: aPQ; bPQ(gt).

Þ a // b (vì cùng vuông góc với PQ).

Do đó: x+75°=180° (cặp góc trong cùng phía)

          x=180°75°=105°.


Câu 13:

Trong hình 2 có ABAD; CDAD, CDE^=1300 E^=1300. Chứng minh rằng AB // EF.

Xem đáp án »

Ta có: ABAD; CDAD (gt).

Þ AB // CD (vì cùng vuông góc với AD)              (1)

Ta lại có: CDE^=E^=130o(gt)

Þ EF // CD (vì có cặp góc so le trong bằng nhau). (2)

Từ (1) và (2) Þ AB // EF (vì cùng song song với CD).


Câu 14:

Cho hình 3, biết: A1^=B1^ và C1^=C2^. Chứng minh rằng mb

Xem đáp án »

Ta có: A1^=B1^ (gt).

Þ a // b (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau).

Mặt khác, C1^+C2^=180o(kề bù)

C1^=C2^ (gt) nên C1^=180o:2=90o.

Vậy ma. 


Câu 15:

Cho hình 4, biết: aPQ; bPQ và N^=750.  Tính số đo OCD^

Xem đáp án »

Trong AOC^ vẽ tia Ox // AB  thì Ox // CD

(vì cùng song song với AB)

Ta có: O1^=A^=40o (cặp góc so le trong).

Þ O2^=90o40o=50o.

Ta có: Ox // CD

Do đó: C^=O2^=50o (cặp góc so le trong)


Câu 16:

Tam giác ABC có AB = AC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa C lấy điểm M sao cho .BAM^=B^. và AM=AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B lấy điểm N sao cho CAN^=C^ và AN=AC. Từ A vẽ đường thẳng dBC. Chứng tỏ rằng d là đường trung trực của đoạn thẳng MN.

Xem đáp án »

Ta có:    BAM^=B^  (gt)   CAN^=C^   (gt) 

Þ AM // BC;   AN // BC (vì có cặp góc so le trong bằng nhau).

Þ 3 điểm M, A, N thẳng hàng (vì qua điểm A chỉ vẽ được một đường thẳng song song với BC).

Vậy MN // BC mà dBC nên dMN   (1)

Ta có: AM=AB; AN=AC 

AB = AC (gt) nên AM = AN.              (2)

Từ (1) và (2) Þ d là trung trực của MN


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận