Bài tập tổng hợp hai dao động điều hòa trong đề thi đại học

  • 3155 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 3:

(Câu 31 Đề thi THPT QG 2015 – Mã đề 138): Đồ thi li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và của chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 4π (cm/s). Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là:

Xem đáp án

Đáp án D

Theo đồ thị ta thấy chu kỳ dao động của hai chất điểm:

   T­2­ = 2T1 và A1 = A2 = 6cm

  Mặt khác

Phương trình dao động của hai chất điểm:

Hai chất điểm có cùng li độ khi:

Có hai họ nghiệm   t1 = 3k1 (s) với k1 = 1, 2, 3….  Và t2 = k2 + 0,5 (s) với k2 = 0, 1, 2

 Các thời điểm x1 = x2:  t (s)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận