Bài tập Hidrocacbon cơ bản có lời giải chi tiết (P2)

  • 4630 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Khi cho hidrocacbon X tác dụng với Br2 thu được 1 dẫn xuất brom, trong đó dẫn xuất chứa brom nhiều nhất có tỉ khối hơi so với hidro bằng 101. Số đồng phân chứa dẫn xuất chứa brom là:

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi công thức tổng quát của dẫn xuất brom là CxHyBrz (dẫn xuất Y)

Mà z nguyên  z = 1 hoặc z = 2

Vậy dẫn xuất chứa nhiều brom nhất là trong phân tử chứa 2 nguyên tố brom

Ta có: 12x + y + 80.2 = 202

12x + y = 42. Nghiệm phù hp là x = 3 và y = 6

Do đó dẫn xuất nhiều brom là C3H6Br2

Và dẫn xuất ít brom là C3H7Br


Câu 4:

Cho 2,2g C3H8 tác dụng với 3,55g Cl2 thu được 1 sản phẩm thế monoclo X và điclo Y với khối lượng mX = l,3894mY. Sau khi cho hỗn hợp khí còn lại sau phản ứng (không chứa X, Y) đi qua dung dịch NaOH dư, còn lại 0,448 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng của X và Y lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án D

 

 

 a        a         a a

                   

 b      2b           b 2b

Theo đề bài: mX = 1,3894m

78,5a = 1,3894.113b = 157b hay a = 2b (1)

Khí còn lại đi ra khỏi dung dịch NaOH dư là C3H8.

 

 

Từ (1) và (2) có 

.


Câu 5:

Cho 4,48 lít hỗn hp X (ở đktc) gồm 2 mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít Br2 0,5 M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là

Xem đáp án

Đáp án B 

nhỗn hợp X  = 0,2 mol,  

 

Gọi công thức chung của các chất trong hỗn hợp X là  

Ta có:

loại đáp án AD.

Măt khác

 

Do đó loại đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận