Phản ứng cộng Hidrocacbon(p1)

  • 4631 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hỗn hợp khí X gồm hidro và một hidrocacbon. Nung nóng 24,64 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni xúc tác, để phản ứng xảy ra hoàn toàn, biết rằng có hidrocacbon dư. Sau phản ứng thu được 20,4 gam hỗn hợp khí Y. Tỉ khối hỗn hợp so với hidro bằng 17. Khối lượng hidro có trong hỗn hợp X là?

Xem đáp án

Đây là một ví dụ rất đơn giản nhưng đặc trưng về quan hệ số mol trong phản ứng cộng hidro của hidrocacbon chưa no

Dễ tính đươc 

 

Trong phản ứng hidro hóa hidrocacbon chưa no thì số mol khí giảm chính bằng số mol hidro phản ứng suy ra  

 

Mặt khác đề cho hidrocacbon dư, phản ứng hoàn toàn nên

 

suy ra


Câu 2:

Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Brom 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol brom giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hidrocacbon đó là?

Xem đáp án

Ta có số mol brom chỉ giảm đi một nửa chứng tỏ hidrocacbon đã phản ứng hết và brom dư. 

Dễ tính được  

 

Số liên kết trung bình của hỗn hợp:  

Ta xét 2 trường hợp 

TH1: Có một chất là ankan.

Thì chất không no còn lại sẽ có m = 6,7 (gam) và có số mol ( trong đó k là độ bất bão hòa của hidrocacbon chưa no đó)

Khối lượng mol phân tử của hợp chất này bằng

  không có chất nào thỏa mãn

TH2: Một chất là anken, một chất còn lại là hidrocacbon chưa no có  

Mặt khác ta có có một chất có M < 33,5

Tới đây ta xét tiếp 2 trường hợp nhỏ:

+) Chất có M < 33,5 là anken chỉ có thể là C2H4 không có đáp án thỏa mãn 

+) Chất có M < 33,5 là hidrocacbon chưa no có chất đó là axetilen, chất còn lại phải là anken

 

Đáp án B


Câu 3:

Dn 2,24 lít hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ thể tích là 2:3 đi qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y, cho Y đi qua dung dịch brom dư thu được 896ml hỗn hợp khí Z bay ra khỏi bình dung dịch Brom. Tỉ khối của Z đối vi hidro là 4,5. Biết các khí đều đo ở đktc. Khối lượng bình brom tăng thêm là

Xem đáp án

nX = 0,1 mol.

Các phản ứng xảy ra:

Từ tỉ lệ thể tích tính được 

 

Khối lượng hỗn hợp đầu 

 

Khối lượng khí thoát ra 

 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

 

Khối lượng bình brom tăng thêm 

m1 =m~ m2 = 1,16 - 0,36 = 0,8 gam

Đáp án B.


Câu 4:

Hỗn hợp ban đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun nóng bình bới Ni xúc tác để thực hiện phản ứng cộng sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu được hỗn hợp Y, áp suất hỗn hp Y là 3atm. Tỉ khối hỗn hợp X và Y so với hidro lần lượt là 24 và x. Giá trị của x là?

Xem đáp án

Trong cùng một điều kiện nhiệt độ, thể tích bình không thay đổi thì tỉ lệ áp suất chính là tỉ lệ số mol. Suy ra ta có:

  

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có

  

 

Đáp án B


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm 2 anken có tỉ khối so với hidro bằng 16,625. Lấy hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X và 2 gam hidro. Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (đktc) có chứa Ni xúc tác. Nung bình một thời gian sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thy áp suất trong bình bằng 7/9 atm. Biết hiệu suất phản ứng hidro hóa của các anken bằng nhau và thể tích của bình không đổi. Hiệu suất phản ứng hidro hóa là?

Xem đáp án

Hỗn hợp anken hết trước, hiệu suất tính theo anken

Ta có: (vì n = pV/RT suy ra n tỉ lệ thuận với p)

(trong đó n1, p1 là số mol và áp suất hỗn hợp lúc đầu, n2, p2 là số mol, áp suất hỗn hợp lúc sau) 

 

Số mol hỗn hợp sau:

  

Số mol khí giảm 

 

Vậy hiệu suất  

 

Đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận